ไต้หวัน ปีใหม่ 6วัน 4คืน บินไทย ไลอ้อน แอร์

รหัสสินค้า : VWTPE-06

ราคา

16,999.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 16,999.00 บาท

ไต้หวัน ปีใหม่ 6วัน 4คืน บินไทย ไลอ้อน แอร์


ไฮไลท์โปรแกรม

- ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่

- อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี

- อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101

- กิน ช้อป จัดเต็ม 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟงเจี่ย ตลาดซื่อหลินและตลาดซีเหมินติง และ MITSUI OUTLET

- บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

- พักเจียอี้ 1 คืน ไทจง 1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ 


วันเดินทาง 5 - 10 ธ.ค. 63

ราคา 17,555 บาท


วันเดินทาง 26 - 31 ธ.ค. 63

ราคา 16,999 บาท


หมายเหตุ

-กรณีต่างชาติชำระเพิ่ม 3,000 บาท 

-ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 2,000 บาท/ตลอดการเดินทาง / ต่อท่าน  

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *
สอบถามเพิ่มเติม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 36,516